Darmowa dostawa od149 zł
Regulamin

Korzystanie ze sklepu internetowego littlegoldking.com jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

§1. Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy - littlegoldking.com prowadzi firma:

MKDD sp. z o.o.
ul. Kamienne Pole 65
34-435 Frydman

NIP: 7352886118
REGON: 384360726
KRS: 0000803863

Adres do korespondencji:

MKDD sp. z o.o.
ul. Kamienne Pole 65
34-435 Frydman

Adres do zwrotu towaru: 

MKDD sp. z o.o.
ul. Kamienne Pole 65
34-435 Frydman

Konto bankowe Sprzedawcy:

PL 72 1090 1838 0000 0001 4338 6590 (Santander)

 

§2. Oferta

1. Produkty, prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast określają one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających. Klient dokonując wypełnienia Zamówienia za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej sklepu, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Czas dostawy jest uzależniony od wybranego przez Klienta spedytora.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w promocyjnych cenach, a także prawo do powodowanego zjawiskami niezależnymi, wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronie internetowej. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której z przyczyn obiektywnych, zamówionego Towaru nie będzie w magazynie, Klient jest bezzwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą kupowanego Towaru na inny, dłuższym czasem realizacji (jeśli jest możliwe jego sprowadzenie) lub rezygnacją z Zamówienia.

4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów, były najbardziej jak to możliwe, zgodnie z rzeczywistością. W przypadku niewykluczonej zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta lub zmiany ceny produktu, pracownik obsługi jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Klienta i umożliwienia wycofania Zamówienia.

5. Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:
- Płatność przy odbiorze
- Przelew bankowy
- Płatność online - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
- Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 

6. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia zawierające:
- przedmiot zamówienia
- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów
- całkowitych kosztów dostawy
- wybraną formę płatności
- wybrany sposób dostawy wraz z ujętym czasem doręczenia
- danych kontaktowych zamawiającego
- danych adresowych odbiorcy Towaru

7. Złożenie zamówienia od tego momentu jest uwarunkowane akceptacją niniejszego regulaminu oraz kliknięciem przycisku „Złóż zamówienie”.

8. Klient następnie otrzymuje e-mail z informacją o przyjęciu (akceptacji) zamówienia oraz z prośbą o potwierdzenie danych w nim zawartych przez kliknięcie na unikalny link do Sklepu.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień złożonych z nieprawidłowo wypełnionym formularzem, po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia, braku towaru w sklepie, możliwy wydłużony czas realizacji zamówienia, błędy w opisie lub cenie danego Towaru, braku wpłaty w ciągu 7 dni roboczych itp.

11. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę elektronicznego potwierdzenia, że wiadomość zawierająca akceptację Zamówienia została odebrana przez Zamawiającego. W zamówieniach telefonicznych natomiast, przez moment zawarcia umowy sprzedaży rozumieć należy czas rozmowy, w której pracownik obsługi Sklepu przyjął i potwierdził zamówienie.

12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

13. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi - na podany adres e-mail oraz / lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar - wydruku potwierdzenia oraz dowodu zakupu (np. faktura VAT).

14. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 6 miesięcy do daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie.

15. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej sklepu. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Kupujący jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.

17. Klient jest obowiązany w obecności spedytora (dostawcy), sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli Kupujący stwierdzi uszkodzenie opakowania, a po otwarciu również przedmiotu, zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny dostępny u spedytora.

18. Czas realizacji zamówienia jest zależny od wybranej metody płatności oraz dostępności towaru. Dostępność produktu i czas wysyłki są podane przy każdym produkcie. Przy płatności przelewem tradycyjnym, płatności kartą zamówienie jest realizowane dopiero po zaksięgowaniu na koncie lub pozytywnej autoryzacji w przypadku kart płatniczych. Zamówienia opłacane za pobraniem lub przelewami online za pośrednictwem Płatności Shoper realizowane są natychmiast jeżeli pozwala na to dostępność produktu.

§3. Prawa i przywileje Klientów


1. Odstąpienie od umowy

1.1 W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia przedmiotu inny, niż najtańszy oferowany przez sprzedającego, nie jest on zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów) niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia do umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku ze zwrotem. 

1.2 Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument obowiązany jest odesłać lub przekazać Sklepowi Towar na adres MKDD sp. z o.o. ul. Kamienne Pole 65 34-435 Frydman niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Konsument może wysłać drogą mailową formularz odstąpienia od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia do umowy.
Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

 

2. Reklamacja w czasie objętym gwarancją  

2.1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, obtarcia, rozcięcia itp.) oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

2.2. Reklamacja towaru sprowadza się do zgłoszenia obsłudze Sklepu informacji o usterce, można do tego użyć naszego formularza reklamacji, następnie wysłaniu produktu. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący. Po otrzymaniu informacji o reklamacji ze strony Klienta oraz po otrzymaniu Towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni.

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU

 

 

3. Niezgodność towaru z warunkami umowy

3.1. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) nakłada obowiązek odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. Przy czym w myśl ustawy, sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, ma 2 miesiące na dokonanie obowiązku informacyjnego i żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do tego żądania w ciągu 14 dni.

3.2. Reklamację wynikającą z niezgodności towaru z umową, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z obsługą Sklepu i podaniem przyczyny reklamacji. Następnie po ustaleniu z konsultantem formy/trybu wysyłki – odesłanie na adres do zwrotów (podany w górze strony), Towaru wraz z informacją identyfikującą zakup i opisem niezgodności. Przesyłki wysyłane na koszt sklepu nie będą odbierane. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Usługodawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

FORMULARZ WYMIANY TOWARU

 

4. Uszkodzenia lub braki powstałe w transporcie 

4.1 Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, tym samym należy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera.

4.2. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce, Klient jest zobowiązany w obecności spedytora sporządzić protokół reklamacyjny (dostępny u dostawcy) podpisany przez obie strony. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela dostawcy (firmy kurierskiej), Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki.

5. Wymiana towaru

5.1. W przypadku, gdy wybrany przez Kupującego rozmiar/model towaru okaże się nieprawidłowy, istnieje możliwość wymiany na inny na prośbę Klienta. W takich okolicznościach koszty zwrotu i ponownej wysyłki Towaru pokrywa Kupujący. Klient proszony jest o uprzednie skontaktowanie się z obsługą Sklepu i rezerwację pożądanego modelu/rozmiaru/koloru. 

6. Wada towaru

6.1 Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady Towaru. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 

6.2. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
Konsument nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

 

§4. Polityka prywatności

1. Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy. 
2. Sprzedawca przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców; dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki. 
3. Podmioty gospodarcze wymienione w §1, danych którymi dysponują o użytkownikach Sklepu, nie mogą przekazywać osobom trzecim, chyba że będą zobowiązane uczynić to na podstawie przepisów prawa. 
4. Po złożeniu zamówienia, na podany adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu tego zamówienia.
5. Pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail kontakt@littlegoldking.com


§5. Postanowienia końcowe


1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).

2. Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy zastosowanie ma prawo Polskie. W przypadku sporu z konsumentem stosowane będą korzystniejsze przepisy prawa jego miejsca zamieszkania.

3. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza internetowego zamieszczonego na każdej stronie Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5. Serwis zamieszcza na stronie sklepu djęcia swoich klientów przesłane przez ich rodziców bądź opiekunów, Zdjęcia te są wykorzystywane tylko wyłącznie w celach reklamowych sprzedawanych produktów a ich prawa są zastrzeżone. Wysyłanie zdjęć nie jest obowiązkowe, są one indywidualną decyzją Klientów.

6. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

do góry do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl